20010131


PEMBE ÜÇGEN
Ýzmir Eþcinsel Kültür Grubu

Click for the English VersionüHeteroseksüelliðin zorunlu cinsel yönelim ve bu temelde yapýlanan
toplumun tek yaþanýlabilir toplum modeli olarak görülmesi ve dayatýlmasý
anlamýna gelen heteroseksizm yaþamlarýmýzýn en ince gözeneklerine kadar
sýzmýþ durumda.Heteroseksist baskýlar nedeniyle Brezilya’da her üç günde bir
heteroseksüel olmayan bir insan faili meçhul cinayetlere kurban giderken
Ýran’da eþcinseller bizzat devlet eliyle yok edilmekte.Dünyanýn dört bir
yanýnda psikiyatri klinikleri eþcinsel insanlarý iyileþtirmek için bilim
maskesi altýnda ellerinden geleni ardýna koymazken,heteroseksist düzende
yaþadýðý acýlar nedeniyle sayýsýz eþcinsel intihar etmekte bir o kadarý da
yalnýzlýklar ve bunalýmlarla dolu bir yaþam sürdürmektedir.
üHeteroseksizm eþcinselleri içine alýp yok ettigi kadar
heteroseksüellerin de yaþamlarýný kabusa çevirmektedir. Her yýl ataerkil
heteroseksist baskýlar nedeniyle yüzlerce genç kýz intihar ederken , bir o
kadar genç erkek namus cinayetleri vb gibi heteroseksizm temelli suçlarla
yýllarca ceza almaktadýr.Heteroseksist bir dünyada yaþýyor olmanýn getirdiði
açmazlar nedeniyle bir çok eþcinsel kendini içinde yaþadýðý toplumdan izole
etmek zorunda kalmakta ve sosyalleþememektedir.Kimi eþcinseller ise
heteroseksist sistemin birer sömürü alaný olarak kurguladýðý birkaç bar ya
da cafeyi özgürlük alanlarý sanma yanýlgýsýyla gerçek yaþamýn tümüyle
uzaðýnda kalmaktadýr.
üEþcinsellik kimilerinin iddia ettigi gibi bir hafta sonu fantezisi ya
da burjuva hastalýðý olmadýðý gibi sapkýn bir yaþam biçimi de deðildir.
Eþcinsellik duygusal, düþünsel ve cinsel bileþimlerden oluþan bir varolma
biçimidir. Tümüyle insana ait ve insanidir. Eþcinsellikle ilgili tüm olumsuz
yargýlarýn temelinde egemen ataerkil-heteroseksist sistemin kendisine
benzemeyen her þeyi yok etme anlayýþý yatmaktadýr. Hitler’in pembe
üçgenlerle iþaretleyip gaz odalarýnda yokettigi eþcinsellerle , Hortum
Süleyman’ýn ÜlkerSokak’tan atýp birer birer yok ettiði eþcinseller ayný
heteroseksist anlayýþýn kurbanlarýdýr. Ýnsanlýk tarihi heteroseksist
sistemin buna benzer katliamlarýyla doludur.
üYaþamlarýmýzý birer kabusa yaþama biçimlerimizi ise bir küfre
dönüþtüren heteroseksizmle mücadele ancak bu anlayýþýn karþýsýna ‘varýz’
diye çýkabilmekle mümkündür. Bizler Ýzmir’de yaþayan bir grup eþcinsel ve
heteroseksüel olarak bu gerçeklerden yola çýkarak ‘biz varýz’ diyor ve
insanlýk görevimizi yerine getirmek amacýyla ilk adýmlarýmýzý
atýyoruz.Biliyoruz ki ancak kendimiz istersek özgür olabiliriz.Bizler yatak
odalarýmýzdan ibaret bir özgürlük anlayýþýný reddediyor her zaman ve her
yerde özgür olmak ,kendimizi yaþamak istiyoruz. Özgürlük istemimizin ‘biri’
lerinin anlayýþýnda meþrulaþmak gibi yanlýþ bir temele oturtulmamasýný , her
insanýn kendini özgürce ifade edebildiði bir toplumda yaþamanýn asýl
istemimiz olduðunun bilinmesini istiyoruz.
üBu nedenle eþcinsel olan olmayan herkesi bizi duymaya ve bizimle
birlikte mücadele etmeye ,tartýþmaya , üretmeye çaðýrýyoruz..Sesimizin
istediðimiz yankýyý bulabilmesi ve hep birlikte özgürleþmek dileðiyle...
PEMBE ÜÇGEN ÝZMÝR EÞCÝNSEL KÜLTÜR OLUÞUMU